Allt vårt material, bilder och text, skyddas av upphovsrättslagen (1960:729). Det är förbjudet att reproducera, distribuera, överföra, visa, publicera eller sända materialet utan skriftlig tillåtelse från Love & Candy Photography | ProEvent Media. Du får ej ändra eller ta bort upphovsrättssymboler eller liknande från materialet.

2011-2021 © Love & Candy Photography | ProEvent Media

Love & Candy Photography | ProEvent Media Mälardalen är en registrerad enskild firma och godkänd för F-skatt.

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först!

För att använda en bild som du själv inte tagit måste upphovsmannen (personen som tagit bilden) kontaktas och ge sitt personliga godkännande att bilden får användas. Under bilden ska även hänvisas till vem som tagit bilden, varje gång bilden används (sk byline).

Vid ALL publicering ska ”Foto: Love & Candy Photography” anges. Alternativt kan även ”Foto: Jon B Ewnert /Love & Candy Photography” resp ”Foto: Cina B Ewnert /Love & Candy Photography” eller ”Foto: Jon Borén Ewnert” resp ”Foto: Cina Borén Ewnert” anges.

Vid ALL publicering på internet, tex personlig blogg, Facebook eller liknande, skall även vår hemsida anges (företrädesvis som en klickbar länk); ”Foto: Love & Candy Photography” eller ”Foto: LOVEANDCANDY.SE”. Alternativt kan ”Foto: Jon B Ewnert/LOVEANDCANDY.SE” eller ”Foto: Cina B Ewnert/LOVEANDCANDY.SE” användas.

Bilderna får ALDRIG användas för kommersiellt bruk eller säljas vidare utan fotografens skriftliga tillstånd.

Ändring eller bearbetning av bilderna är inte heller tillåtet utan fotografens skriftliga tillstånd.

Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel.

Upphovsrättslagens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas på internet.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR OM UPPHOVSRÄTT

Vad är bild och original?

Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel teckningar, illustrationer eller kollage. Med original menas den bild som upphovsmannen levererar.

Vad köper jag?

När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid upphovsmannens..

Vem äger bilden?

Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

Hur får bilden användas?

En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med upphovsmannen. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas.

Vad gäller när bilden ska återanvändas?

Så snart en bild ska återanvändas måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning kan innebära ny ersättning.

Får bilden ändras?

Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men upphovsmannen ska då känna till beskärningen i förväg.

Hur länge är bilden skyddad?

Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

Får jag göra nya exemplar?

Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som kopior eller på internet/intranät eller liknande. Undantag för detta finns vid privat bruk, se svaret på nästa fråga ”När krävs det tillstånd från fotografen för att få använda fotografier?”

När krävs det tillstånd från fotografen för att få använda fotografier?

Huvudregeln är att när fotografier ska användas i annat än för rent privat syfte krävs alltid tillstånd från fotografen. Görs exemplar i analog eller digital form för privat syfte krävs däremot inget tillstånd, så länge förlagan är laglig och antalet exemplar inte överstiger ett eller några få.

Ska upphovsmannens namn anges när bilden används?

Upphovsmannens namn ska anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden. I vissa sammanhang är det praktiskt omöjligt att namnge upphovsmannen men de tillfällena är få. Huvudregeln är därför alltid att ange upphovsmannens namn eller annan uppgift som identifierar upphovsmannen.

Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för användningen av bilden får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd när du använder bilden. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

Denna regel om fotografens ideella upphovsrätt är tvingande och kan medföra skadeståndsansvar om den inte respekteras.

I redaktionella- och informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

Har en uppdragsgivare eller beställare automatiskt tagit över rättigheterna till fotografierna från fotografen?

Nej, den s k beställarregeln som innebar en sådan automatisk rättighetsövergång till en beställare och som gällde enligt gamla fotolagen upphörde när fotografier fördes in i upphovsrättslagen år 1994. Numera uppstår en ensamrätt till fotografierna hos fotografen själv. Det innebär att en beställare eller uppdragsgivare alltid måste ha tillstånd eller komma överens med fotografen särskilt om hur fotografierna får användas.